O nás


Proč komunitní škola?
Občané mohou užívat výsady vzdělání i po ukončení školní docházky přímo v místě bydliště a bez ohledu na věk. Na základě výsledků ankety se nejčastěji nabízejí kurzy zaměřené na vzdělávání dospělých – počítače pro seniory, základy práce s počítačem, angličtina pro začátečníky a kurzy výtvarných technik.
Význam venkovských komunitních škol spočívá podle účastníků především ve stmelování a celoživotním vzdělávání občanů v obci a okolí. Šetří se tím peníze a čas účastníků vzdělávání, mění se jejich hodnotový žebříček a myšlení ve vztahu ke vzdělání, podporuje se vznik partnerství v obci. Zvyšuje se sebevědomí obce a jejích občanů, rovněž i možnost pracovního uplatnění. Zvýšení efektivity obecních investic do vybavení a chodu školy může být důvodem zachování školy na vesnici. Za prioritní oblasti vzdělávání v komunitních školách jsou považovány především jazyková výuka, počítačové dovednosti, principy komunitního rozvoje, zdravý životní styl a řemeslné a výtvarné techniky s ohledem na regionální tradice. Komunitní škola musí ve vztahu k frekventantům zajistit kvalitní lektory, vhodnou nabídku kurzů, podporu zastupitelstev obcí. Jejímu založení předchází vytvoření projektu, sestavení realizačního týmu, volba právní formy existence komunitní školy, zmapování místních vzdělávacích potřeb. Rovněž je třeba smluvně vyřešit vztahy mezi základní školou, komunitní školou a obcí a zajistit propagační kampaň. Na rozběh komunitní školy je výhodné získat grant (zhruba 100 000 korun) a zajistit finanční podíl frekventantů (částečný nebo úplný) – kurzovné. Komunitní školu je možno financovat z rozpočtu obce (obcí), z příspěvků sponzorů, MAS, kraje, ministerstva a z projektů EU (ESF).